Untitled design (3).png

Food Angels kasutajatingimused

 1. Üldist

 

1.1. Food Angels kasutamise tingimusi. Food Angels kasutajaks või Toitlustajaks registreerimist loetakse käesolevate Kasutajatingimustega nõustumist vastava kasutaja või Toitlustaja poolt.

1.2. Lisaks käesolevatele Kasutajatingimustele kohalduvad kasutaja ja Toitlustaja suhtes Food Angels privaatsusreeglid, mis on kättesaavad siin:  www.foodangels.org/privacy-policy.

1.3. Food Angels (edaspidi „Food Angels“ või „Food Angels Platvorm“) on mobiiltelefonirakendus ja arvutivõrgus aadressil www.foodangels.org ja selle alamlehtedel paiknev veebiportaal, mille abil saab kasutaja reserveerida Food Angels Platvormil registreeritud ettevõtjate (edaspidi „Toitlustaja“ või „Toitlustajad“) poolt peetavate restoranide, kohvikute, poodide ja teiste asutuste poolt müüdavaid eineid ning muid toidu- ja joogikaupu (edaspidi „Toode“ või „Tooted“) kaasaostmiseks.

2. Meist

 

2.1. Food Angels Platvormi pidajaks (edaspidi „Portaalipidaja“) on Food Angels Eesti OÜ, registrikood 14974036, postiaadress Retke tee 28-11, Tallinn 13419, Eesti, e-posti aadress info@foodangels.org, telefon +372 5558 8492. 

2.2. Portaalipidaja roll Food Angels Platvormi pidamisel ja haldamisel hõlmab üksnes tehniliste lahenduste pakkumises, mille abil saavad Toitlustajad turustada oma Tooteid kasutajatele ning kasutajad vastavaid Tooteid reserveerida kaasaostmiseks. Food Angels Platvormi kaudu Toodete reserveeringute vastuvõtmisel kasutajatelt, nende edastamisel Toitlustajatele ja Toitlustajate poolt reserveeringute aktsepteerimise kinnituste edastamisel kasutajatele tegutseb Portaalipidaja Toitlustajate agendina. Muu hulgas ei ole Portaalipidaja Toodete müüja, valmistaja, pakendaja või muul viisil käitleja. 

2.3. Food Angels Platvormi kaudu reserveeritud Toote ostmiseks ja müümiseks sõlmivad vastav kasutaja ja Toitlustaja müügilepingu. Müügileping loetakse sõlmituks käesolevate Kasutajatingimuste punktis 5 kirjeldatud korras. Portaalipidaja ei ole vastava müügilepingu pooleks ja ei vastuta selle kohase täitmise eest. Sealhulgas ei vastuta Portaalipidaja Toodete kvaliteedi, koguse ega omaduste eest, selle vastavuse eest Food Angels Platvormi kaudu avaldatud kirjeldusele, Toodete üleandmise, Toodete eest maksmise, Toodete tarbimise tagajärjel tekkinud kahjude, haiguste või kahjustuste vmt eest.

3. Kasutajad

3.1. Food Angels Platvormi kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane isik, kelle teovõime ei ole piiratud. Juriidiline isik võib Food Angels Platvormi kasutajaks olla oma füüsilisest isikust esindaja kaudu, kes vastab eeltoodud nõuetele.

3.2. Food Angels Platvormi kaudu Toodete reserveeringute tegemiseks peab kasutaja looma endale Food Angels Platvormil konto ning omama enda nimele registreeritud kehtivat deebet- või krediitkaarti. Kasutajaks registreerimisel peab taotleja valima kordumatu kasutajatunnuse ja salasõna (sealjuures võib Portaalipidaja võimaldada vastaval eesmärgil kasutada kasutaja sotsiaalmeediakontode kasutajatunnust ning salasõna) ning esitama muud Portaalipidaja poolt nõutud andmed. Muu hulgas võib Portaalipidaja ette näha nõudeid vastava kasutajatunnuse ning salasõna moodustavate tähe- ja/või numbrimärkide kombinatsioonile ning turvalisuse või muudel kaalutlustel nõuda valitud salasõna regulaarset muutmist. 

3.3. Kasutajale omistatud kasutajatunnus ja salasõna on kasutajale isiklikud ning nende alusel toimub kasutaja igakordne identifitseerimine Food Angels Platvormi sisenemisel ning Food Angels Platvormi kaudu Toodete reserveerimisel. Kasutaja kohustub hoidma oma kasutajatunnuse ja salasõna konfidentsiaalsena. Portaalipidaja võib kasutaja juurdepääsu Food Angels Platvormile või selle funktsioonidele piirata muu hulgas juhul kui Portaalipidaja hinnangul on oht, et kasutaja kasutajatunnus ja/või salasõna on sattunud kolmanda(te) isiku(te) käsutusse.

3.4. Portaalipidaja võib keelduda isikut kasutajaks registreerimisest või piirata kasutaja juurdepääsu Food Angels Platvormi funktsioonidele (sealhulgas kasutaja konto sulgeda) omal äranägemisel.

3.5. Kasutaja taotlusel lõpetab Portaalipidaja selle kasutaja kasutajastaatuse ja sulgeb kasutaja konto kui vastav kasutaja on täitnud kõik oma Food Angels Platvormi kasutamisega seoses tekkinud rahalised kohustused Portaalipidaja ja Toitustajate ees.

3.6. Food Angels Platvormi kasutamist loetakse kasutaja poolse kinnitusena, et ta vastab käesolevates Kasutajatingimustes esitatud nõuetele.

4. Toitlustajad

4.1. Toitlustajateks võivad olla üksnes juriidilised isikud või füüsilisest isikutest ettevõtjad. Taotluse Food Angels Platvormil Toitlustajana tegutsemiseks saab esitada Food Angels veebilehe kaudu või muul viisil Portaalipidajaga ühendust võttes.

4.2. Portaalipidaja võib keelduda isikut Toitlustajaks registreerimast või piirata Toitlustaja juurdepääsu Food Angels Platvormi funktsioonidele omal äranägemisel.

4.3. Toitlustaja poolt pakutavate Toodete kohta informatsiooni avaldamine Food Angels Platvormil, sealhulgas menüüde ja Toodete kirjelduste ning hindade koostamine ja sisestamine (selleks ettenähtud tarkvaraliidese kaudu või muul viisil), on Toitlustaja ülesanne ning ainuvastutus.

4.4. Toitlustaja peab hoolitsema selle eest, et Toodete kirjeldused on õiged ja täpsed ja ei ole eksitavad. Kasutaja soovil peab Toitlustaja avaldama kasutajale täiendavat informatsiooni tema poolt pakutavate Toodete kohta, sealhulgas informatsiooni allergeenide kohta ja muu vajaliku toidualase teabe.

4.5. Toitlustaja vastutab reserveeritud Toodete kvaliteedi, koguse ja omaduste eest, selle vastavuse eest Food Angels Platvormi kaudu avaldatud kirjeldusele, Toodete üleandmise, Toodete tarbimise tagajärjel tekkinud kahjude, haiguste või kahjustuste (sealhulgas allergiliste reaktsioonide tekkimise eest seaduses toodud ulatuses ja tingimustel) jmt eest.

5. Reserveeringute tegemine, Toodete üleandmine ja tasumine

5.1. Toodete reserveerimiseks peab kasutaja valitud Tooted esmalt asetama virtuaalsesse ostukorvi ning seejärel kinnitama reserveeringu Food Angels Platvormil ettenähtud korras. 

5.2. Kui kasutaja soovib valitud Toodete kohta saada täiendavat informatsiooni (sealhulgas allergeenide või koostisosade kohta), peab kasutaja enne reserveeringu tegemist Toitlustajaga otse ühendust võtma Food Angels Platvormil näidatud kontaktandmetel. Toitlustaja võib kasutajaga ühendust võtta reserveeringu asjaolude täpsustamiseks. Allergiate või muu toidutalumatuse esinemisel on soovitatav kasutajal Toote sobivuse osas Toitlustajaga enne vastava Toote reserveerimist konsulteerida. 

5.3. Peale reserveeringu kinnitamist kasutaja poolt edastab Portaalipidaja vastava reserveeringu teabe Toitlustajale, misjärel peab Toitlustaja nii pea kui võimalik reserveeringu kas vastu võtma või tagasi lükkama ning sellest Portaalipidajale teatama. Portaalipidaja edastab vastava kinnituse reserveeringu teinud kasutajale Food Angels Platvormi kaudu. Müügileping loetakse kasutaja ja Toitlustaja vahel Toote osas sõlmituks hetkest, mil Toitlustaja on reserveeringu vastuvõtmist kinnitanud ning Portaalipidaja on vastava kinnituse edastanud Toote reserveerinud kasutajale. Toitlustaja võib reserveeringu tagasi lükata või vastu võtta omal äranägemisel. Juhul kui peale Toitlustaja-poolset reserveeringu vastuvõtmist ilmneb, et mingil põhjusel ei ole Toitlustajal võimalik reserveeritud Toodet müüa, peab ta sellest kasutajale viivitamatult teatama ning Toitlustaja loetakse müügilepingust seejärel taganenuks. Sellisel juhul kohustub Toitlustaja tagastama kasutajale viimase poolt Toote eest makstud hinna 5 tööpäeva jooksul. Kasutaja teadvustab ja mõistab, et Tooted riknevad või vananevad kiiresti ning seetõttu ei ole kasutajal õigust reserveeringut tühistada peale seda, kui Toitlustaja on reserveeringu vastu võtnud. Kui Toitlustajal on omaenda standardsed müügitingimused, moodustavad need müügitingimused vastava müügilepingu osaks olevaks ulatuses, milles need ei ole vastuolus käesolevate Kasutajatingimustega. 

5.4. Toodete hinna määrab Toitlustaja eurodes ning see kuvatakse Food Angels Platvormil. Reserveeritud Toodete eest peab kasutaja tasuma vastava Toote hinna Toitlustajale otse viimase poolt ettenähtud korras Toodete üleandmisel. 

5.5. Lisaks Toote hinnale peab kasutaja tasuma teenustasu. Teenustasu kuulub tasumisele Portaalipidajale ning see debiteeritakse reserveeringu tegemisel kasutaja maksekaardilt. Teenustasu suuruseks on hetkel kuni 10% reserveeritavate Toodete koguhinnast kuid mitte vähem kui 50 eurosenti. Portaalipidaja võib omal äranägemisel teenustasu küsimisest loobuda või seda muuta. Reserveerimisel tasumisele kuuluva teenustasu suurus kuvatakse kasutajale Food Angels Platvormil enne reserveeringu lõplikku kinnitamist kasutaja poolt.

5.6. Reserveeritud Toodetele peab kasutaja ise järgi minema. Reserveeritud Tooted antakse kasutajale üle vastava Toitlustaja poolt vastava Toitlustaja Food Angels Platvormil näidatud asukohas. Toodete üleandmine toimub ajavahemikus, mis on näidatud Food Angels Platvormil. Kui kasutaja ei võta reserveeritud Tooteid vastaval ajavahemikul ning ettenähtud asukohas vastu, on kasutaja jätkuvalt kohustatud Toodete eest tasuma kuid Toitlustaja võib Toodete üleandmisest keelduda.

5.7. Kaardimaksete töötlemiseks kasutab Portaalipidaja kolmandatest isikutest makseteenuse osutajaid või maksevahendajaid. Portaalipidaja ei salvesta kasutaja maksekaardi andmeid.

6. Kaebused

6.1. Kaebuste korral Food Angels Platvormi kasutamise tehniliste asjaolude osas palume pöörduda Portaalipidaja poole käesolevates Kasutajatingimustes toodud kontaktandmetel.

6.2. Kaebuste korral Toodetega seotud asjaolude osas palume pöörduda otse vastava Toitlustaja poole Food Angels Platvormil toodud kontaktandmetel.

7. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamise kord

7.1. Käesolevatest Kasutajatingimustest tulenevate kohustuste täitmise kohaks loetakse Eesti Vabariiki.

7.2. Käesolevatele Kasutajatingimustele ning Food Angels Platvormi kasutamisega seonduvatele muudele asjaoludele, toimingutele ja tehingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.3. Kasutajate, Toitlustajate ja Portaalipidaja vahelised Food Angels Platvormi kasutamisega seonduvad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vastavad vaidlused esimese astme kohtuna Harju maakohtus.

8. Muud tingimused

8.1. Portaalipidaja võib käesolevaid Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta ning vastavad muudatused jõustuvad hetkest, mil need on Food Angels Platvormil avaldatud. Portaalipidaja võib omal äranägemisel nõuda Kasutajatingimuste kinnitamist kasutaja ja Toitlustaja poolt.

8.2. Käesolevatest Kasutajatingimustest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ei või kasutaja või Toitlustaja loovutada või muul viisil üle anda kolmandale isikule ilma Portaalipidaja nõusolekuta. Portaalipidaja võib oma õigused ja kohustused loovutada või muul viisil üle anda omal äranägemisel.

8.3. Lisaks käesolevates Kasutajatingimustes kirjeldatud või õigusaktides sätestatud muudele vastutuse piirangutele ei vastuta Portaalipidaja:

8.3.1. Kasutaja või Toitlustaja kohustuste rikkumise eest;

8.3.2. Food Angels Platvormis ilmnevate vigade või häirete eest või Food Angels Platvormis tehtavate muudatuste või Food Angels Platvormi tegevuse peatamise või lõpetamise tagajärgede eest;

8.3.3. kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste (sealhulgas makseteenuste osutajate või -vahendajate teenuste) häirete eest;  

8.3.4.mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu või muu kaudse kahju eest või muu kui tahtliku tegevuse tagajärjel tema poolt tekitatud kahju ees

8.4. Portaalipidaja võib Food Angels Platvormis muudatusi teha, sealhulgas selle funktsioone laiendada, muuta või eemaldada, omal äranägemisel igal ajal ilma kasutajatelt või Toitlustajatelt selleks luba küsimata või sellest ette teatamata. Muu hulgas võib Portaalipidaja peatada või lõpetada Food Angels Platvormi tegevuse omal äranägemisel igal ajal.

8.5.Kasutajad ja Toitlustajad peavad Food Angels Platvormi kasutamisel tegutsema heas usus ning mitte kasutama Food Angels Platvormi kasutajatele, Toitlustajatele või Portaalipidajale kahju tekitamise eesmärgil või muul heade kommete või hea usu vastasel eesmärgil.

8.6. Iga kasutaja ja Toitlustaja nõustub ja kinnitab, et tema poolt Food Angels Platvormi kaudu edastatud või edastatav mistahes teave on õige ja täpne. Ühtlasi peab kasutaja ja Toitlustaja teadete edastamisel ning Food Angels Platvormi kaudu või sellega seoses teostatavas muus suhtlemises kohtlema vastavate teadete või suhtlemise adressaate lugupidavalt ja viisakalt ning mitte kasutama Food Angels Platvormil teadete edastamise ja suhtlemist võimaldavaid rakendusi või Food Angels Platvormi kaudu avaldatud kontaktandmeid muuks kui Food Angels Platvormi eesmärgist lähtuvaks suhtlemiseks.

8.7. Food Angels Platvormi sisu on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad Portaalipidajale või Portaalipidaja litsentsiandjatele. Kasutajaks või Toitlustajaks registreerimisel annab Portaalipidaja vastavale kasutajale või Toitlustajale tagasivõetava, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Food Angels Platvormi kasutamiseks Toodete reserveerimise ja turustamise eesmärgil. Iga kasutaja ja Toitlustaja kohustub Food Angels Platvormi sisu mitte kopeerima, alla laadima, salvestama, taasesitama, välja trükkima või muul viisil osaliselt või täies ulatuses töötlema ilma Portaalipidaja eelneva loata, välja arvatud juhul, kui vastav toiming on ette nähtud käesolevates Kasutajatingimustes.